SONG NGUYÊNQuán Núi

      Quán núi hằng tịch mịch
         May lang thang sớm chiều
Sân vắng còn chi nữa
                            - Nắng tà dọi bãi rêu (Mai Quang dịch)
Cổ Ý
   Thềm Hoàng Kim dọn sạch
      Sương bay dường tuyết phau
Buông rèm đàn dạo khúc
                          Sợ nhìn phải trăng thu ( Mai Quang dịch)
Khi Không
Khi không trăng rớt sau vườn
                                     Giò lan cắn nụ vô thường mím chi (Thơ Mai Quang)
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên