SONGUYÊN


Tâm-BútBút lực trùng trùng mặc khí
Tâm không lồng lộng thiền cơ (Mai Quang)
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên