SONG NGUYÊN


Vệt Nắng Đổ
Ngày đi lan hé nụ
Về lại lan đâm chồi
Chiều xiên vệt nắng đổ
Bóng lão già lui cui
(Thơ: Mai Quang)

  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên