SONG NGUYÊN


Vó ngựa chinh phu rền chiến ải
Phòng loan cô phụ ngóng chim bằng ( CaDao)
Làng xưa vẫn đợi người năm ấy
                           Dù bóng hoàng hôn phủ khói mờ (Hương Đài)
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên