SONG NGUYÊN


Xuân NhúTặng em một nhánh trơ
Mời tay tiên điểm nụ
Cho bốn mùa xuân nhú
Cành đời trĩu hương thơ
(Thơ: Mai Quang)
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên