TÔN TRIỀU


Chải Gió Hòa Xuân
Tầm Xuân chải Gió khoe hương Thọ
Chiếu Thủy hòa Xuân vẽ tím Xoan
(Thơ: Tịnh Viên)
  Trở lại chuyên mục của : Tôn Triều