TÔN TRIỀU


Dòng Sông Thương Nhớ
Chiều xa người đã đi rồi
Lòng tôi non nước cuối đời vẫn trôi
(Thơ: Nhã My)
Dòng sông đã mang theo
Nụ tầm xuân xanh biếc
Em ơi! Con mắt biếc
Thương nhớ ai bên trời
(Thơ: Nguyễn An Bình)
  Trở lại chuyên mục của : Tôn Triều