TÔN TRIỀU

Tiễn BiệtBa sinh một giấc tròn hương lửa
Năm thức mây trời đỡ bước reo
(Thơ:Mai Quang)Giữa Trời Càn Khôn
Rượu khan tay rót tay mời
Say rơi đáy vực giữa trời càn khôn
(Thơ: Ngô Đồng)
  Trở lại chuyên mục của : Tôn Triều