TRẦN ANH 


Vấn MộngHiên lòng vẽ một chân dung
Để rồi nói dối nghìn trùng đâu xa
Từng đêm vấn mộng phím ngà
(Thơ: Ca Dao)


Xao Động...Lạc lõng, sóng biển và cát mềm
Níu đời xao động
(Thơ: Ca Dao)


Rơi & TìmTìm vầng trăng ở trên cầu
Để vầng trăng ở trên đầu lẻ loi
Sống một nơi, nhớ một nơi
Suốt đời tìm, suốt đời rơi để tìm
(Không rõ tác giả)
  Trở lại chuyên mục của : Trần Anh