Bà Còng
(Điệu Buồn An Tây)

Thơ nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ Đăng Tuấn
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên