TÌNH KHÚC HSN & FRIENDS
 
 
Thương Chưa Mà Vấn Vương

Thơ: Hàn Hương Thảo
Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Đăng Tuấn
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên