Trong Vườn Đào
(Tình Ca Hàn Sĩ Nguyên)

Thơ Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
 Ca s:ĩ Quang Minh

   Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên