CÕI TRĂM NĂM 

Nhạc và lời: Lê Lãng Du
Hòa âm phối khí và Trình bày: Nguyễn Đức Duy



  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du