Ở Trọ

Thơ: Lê Văn Hiếu
Nhạc: Hà Lan Phương
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu