Sầu Biếc Ngõ Trống
 
Thơ: Luân Hoán
Nhạc:Vĩnh Điện
Song ca :Thái Hòa-Phong Lan 


 
  Trở lại chuyên mục của : Luân Hoán