Hạnh Phúc Trăm Năm

Hát bè nữ: Diệu Hiền
Thơ: Hạnh Nguyên
Nhạc: Mai Phạm

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Phạm