Khuấy Trăng Vàng

Trình bày: Ngọc Mai
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Thục Nguyên

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Phạm