Xuân Chúa Trời
Nhạc: Mai Phạm 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Phạm