Cũng Đành Lạc Mất Nhau

Thơ: NGUYỄN AN BÌNH
Nhạc: HUY ĐẠT
Ca sĩ: TRẦN NGỌC HÒA 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình