Hoa Vàng Thuở  Ấy
 
Thơ: NGUYỄN AN BÌNH
Phổ nhạc: BẠCH NGỌC LONG
Tíếng hát: QUỲNH DAO


 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình