LẠC GIỮA BIỂN NGƯỜI MỘT TIẾNG TƠ
 
Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Hồ Hoàng
Ca sĩ: Trần Quang

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình