Mưa Nguyệt Cầm

 
Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Trần Quốc Dũng
Tiếng hát:Nguyễn Kim Mai

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình