Cuối Cùng Người cũng Yêu Tôi

Thơ: Nguyễn Minh Nữu

Nhạc: Nguyễn Ngọc Linh  
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Nữu