Mưa Khuya Quán Vắng

Thơ: Nguyễn Minh Nữu
Nhạc: Nguyễn Ngọc Linh

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Nữu