Phượng Xưa

Tiếng hát: Bạch Thảo 
Nhạc : Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Nguyễn Minh Nữu  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Nữu