Ngoài Phố

Thơ: Thái Trung
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Quyết Thắng