Suốt Đời Lang Thang 

Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng 
Thơ: Đoàn Văn Khánh

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Quyết Thắng