Hỏi Thật

Thơ: Luân Hoán
 Nhạc: NS Nguyễn Văn Thơ

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)