Hương Trầm

Thơ: Thuận Hào
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)