Mơ Xuân

Thơ: Yên Dạ Thảo
Nhạc: NguyễnVăn Thơ
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)