Tạ Từ

Nhạc & Lời: Nguyễn Văn Thơ
                   (Tuyền Linh)
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)