Chiều Chúa Nhựt Buồn
 
Tiếng hát: Thanh Lan
Thơ : Nguyễn Triều Anh Tâm
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Mars 2018
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện