QUÁCH VĨNH THIỆN
 

Chinh Phụ Ngâm 11
 Lòng Thiếp - Mon coeur endure

 


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện