Chinh Phụ Ngâm 15
 Giấc Mộng - Heureux Rêve

Poème : Madame Đoàn Thị Điểm (1705-1748) du vers 277 au vers 296.
Musique : Quách Vĩnh-Thiện

 


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện