Chinh Phụ Ngâm 16 - Tuổi Xuân
 Jeune âge.
Poème : Madame Đoàn Thị Điểm (1705 – 1748)
Music: QUÁCH VĨNH THIỆN

 


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện