QUÁCH VĨNH THIỆN


Chinh Phụ Ngâm 17 
Xuân Vàng - Le vent printanier.


Poème : Madame : Đoàn Thị Điểm (1705-1748) 

 


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện