Chinh Phụ Ngâm 19

Poème : Madame Đoàn Thị Điểm (1705-1748) 
Ước Mơ - Souhaiter et Rêver du vers 357 au vers 376
Musique : Quách Vĩnh-Thiện
Voix : Quỳnh Lan

 
 


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện