Chinh Phụ Ngâm 21
Kết Duyên - Le fil d'hyménée

Poème : Madame Đoàn Thị Điểm (1705-1748)
Musique : Quách Vĩnh-Thiện 


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện