QUÁCH VĨNH THIỆN


Cung Oán Ngâm Khúc
Les plaintes d'un Odalisque
Poème : Nguyễn Gia Thiều 1741-1789
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện