Gió Cuốn Mây Ngàn
Le vent souffle et mille nuages


Lời : Thanh Long
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện