Kiều History 03
- Hồng Nhan Bạc Mệnh -
Beauté de Rose, Epineuse Destinée

 Nhạc sĩ: QuáchVĩnh Thiện

  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện