Lục Căn Lục Trần

The Six Original Entities, the Six Corporeal Entities
Voix : Xuân Phú
Réalisation, Paroles et Musique : Vinh-Thien Quach


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện