Nếu Một Mai Mình Xa Cáxh
 Si jamais nous nous séparions


Paroles : Thanh Van
 Musique : Quach Vinh-Thien


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện