Nhớ Thương
(Pensée-aimée)


Voix : Mai Thảo
Poème : Thérèse Nguyễn
Musique : Quách Vĩnh-Thiện


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện