Paris - Mùa Giáng Sinh
Paris, la saison Noël


Voix : Mai Thảo
Paroles : Thanh Vân
Music: Quách Vĩnh Thiện
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện