Paris, Tình Nở - Paris l'Amour en fleur

 Paris, Love in blossoming


Paroles : Thanh Vân
 Musique :
Quách Vĩnh Thiện
Voix : Tố Hà


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện