Ta Không Áo Gấm Về Làng

Tiếng hát : Kim Ngân
Thơ : Nguyễn Triều Anh Tâm
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện