Trần Gian 
La Vie Terrestre 
Living On Earh 
Voix: Quỳnh Lan
P. et Musique: Quách Vĩnh-Thiện



  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện