QUÁCH VĨNH THIỆN
 

Truyện Kiều 13 

 

 Chung Tử Kỳ 

  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện