Truyện Kiều 19 
Mảnh Hương Nguyền


Từ câu 721 dến câu 768 
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện


  
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện